سایبان متحرک دوطرفه (اجرا شده توسط نماینده اصفهان)