سایبان رستوران تمیس (تنکابن) اجرا شده توسط نماینده رشت